Regulamin wynajmu łodzi motorowej

 1. Wypożyczalnia łodzi motorowych czynna jest w godzinach pracy 10:00 - 18:00
 2. Wypożyczany sprzęt jest własnością P.W. SONCAS, NIP: 672-103-18-96
 3. Wypożyczenie sprzętu następuje na podstawie podpisanej umowy.
 4. Wypożyczający ma obowiązek zapoznania się treścią niniejszego regulaminu oraz do bezwzględnego jego przestrzegania.
 5. Sprzęt pływający mogą wypożyczać osoby, które ukończyły 18 lat, potrafią pływać, nie są pod wpływem alkoholu lub środków odurzających.
 6. Minimalna ilość osób na sprzęcie to 2 osoby, max 5 osób w tym max 3 dzieci poniżej 16 roku.
 7. Wypożyczający zastrzega sobie możliwość odmowy wypożyczenia sprzętu bez podania przyczyny.
 8. Sprzęt wypożyczyć może osoba, która okaże dwa niezniszczone dokumenty z aktualnymi zdjęciami i wpłaci kaucję ustaloną przez wypożyczalnię. Kaucja ta podlega zwrotowi na życzenie Klienta w przypadku uiszczenia opłaty za wypożyczenie i dokonania zwrotu sprzętu w stanie nie pogorszonym. W przypadku zaginięcia lub uszkodzenia /zniszczenia sprzętu, zwrot kaucji uzależniony jest od uregulowania przez Klienta wartości sprzętu lub zapłaty kwoty odpowiadającej wysokości szkody. Wypożyczający może potrącić z kaucji wartość szkody spowodowanej przez Wypożyczającego.
 9. Klient odbierając sprzęt powinien sprawdzić stan techniczny i kompletność wyposażenia w szczególności w środki ratunkowe.
 10. Klient podpisując dokument wypożyczenia potwierdza, że otrzymał sprzęt pozbawiony wad, zgodnie ze specyfikacją i w dobrym stanie technicznym.
 11. Opłatę za wypożyczenie sprzętu pobiera się z góry, za zadeklarowany czas jego używania. Ewentualne przekroczenie zadeklarowanego czasu wypożyczenia sprzętu upoważnia pracownika wypożyczalni do obciążenia wypożyczającego dodatkową opłatą według cennika wypożyczalni, przedłużenie czasu wypożyczenia prosimy zgłaszać pod nr telefonu 519 874 720
 12. Pracownik wypożyczalni może odmówić przedłużenia czasu wypożyczenia, jeżeli kolidować on będzie z terminem kolejnej rezerwacji sprzętu.
 13. Wypożyczający zobowiązuje się do:
  1. korzystania z wypożyczonego sprzętu oraz jego wyposażenia i osprzętu zgodnie z jego przeznaczeniem oraz oświadcza, że posiada niezbędną wiedzę, oraz że został odpowiednio poinstruowany na temat eksploatacji sprzętu,
  2. zobowiązuje się do dbałości o sprzęt,
  3. niedokonywania żadnych napraw sprzętu,
  4. zwrócenia wypożyczonego sprzętu w zadeklarowanym czasie,
  5. zwrócenia sprawnego technicznie wypożyczonego sprzętu w stanie niepogorszonym wraz z jego wyposażeniem i osprzętem,
  6. pokrycia ewentualnych kosztów naprawy uszkodzonego z własnej winy sprzętu lub jego wyposażenia bądź osprzętu.
  7. nieodstępowania wypożyczonego sprzętu osobom trzecim.
  8. przebywania na łodzi wyłącznie w kamizelkach ratunkowych/asekuracyjnych.
 14. Wypożyczającym sprzęt pływający zabrania się:
  1. kąpieli podczas pływania (w tym skoków ze sprzętu do wody),
  2. odstępowania wypożyczonego sprzętu pływającego osobom trzecim,
  3. zabierania na pokład wypożyczonej jednostki pływającej większej liczby pasażerów niż wynika to z możliwości technicznych (wyporności) danego sprzętu,
  4. zachowania zagrażającego bezpieczeństwu własnemu, pasażerów oraz osób trzecich,
  5. spożywania alkoholu oraz zażywania jakichkolwiek substancji odurzających w czasie dysponowania wypożyczonym sprzętem pływającym,
  6. wykorzystywania sprzętu pływającego niezgodnie z jego przeznaczeniem
 15. Wypożyczający sprzęt pływający zobowiązany jest do:
  1. przestrzegania przepisów obowiązujących podczas uprawiania żeglugi turystycznej i sportowej,
  2. stosowania się do poleceń pracowników wypożyczalni i obsługi,
  3. w przypadku stwierdzenia uszkodzenia wypożyczonej jednostki w stopniu zagrażającym bezpieczeństwu własnemu oraz pasażerów, niezwłocznego opuszczenia jej w sposób bezpieczny i powiadomienia o zaistniałym fakcie pracowników wypożyczalni tel: 519 874 720 lub 
 16. Wypożyczalnia nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypadki i szkody, zarówno u wypożyczającego jak i osób trzecich, powstałe w czasie użytkowania sprzętu przez wypożyczającego. Klient zrzeka się wszelkich roszczeń wobec Wypożyczalni z tytułu wypadków, poniesionych szkód lub obrażeń powstałych w trakcie korzystania z wypożyczonego sprzętu.
 17. W przypadku utraty wypożyczonego sprzętu lub jego wyposażenia bądź osprzętu na skutek kradzieży lub zgubienia, wypożyczający jest zobowiązany do zwrotu równowartości kosztów odpowiadających wartości sprzętu, jego wyposażenia lub osprzętu, zgodnie z obowiązującym cennikiem + opłata za czas wypożyczenia.
 18. W przypadku zwrócenia sprzętu uszkodzonego lub niekompletnego Klient, zobowiązuje się uregulować ustaloną przez wypożyczalnię kwotę najpóźniej w terminie zwrotu sprzętu.
 19. Jeżeli po 3 godzinach od deklarowanego terminu zwrotu Wypożyczający nie zwróci sprzętu ani nie powiadomi o przewidywanym terminie zwrotu, będzie to potraktowane jako kradzież i zostanie zgłoszone policji.
 20. Wypożyczający po zwrocie sprzętu w odpowiednim stanie otrzymuje rewers poświadczający jego zwrot.
 21. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany cennika przy imprezach masowych. W przypadku odbywania się imprez masowych cena za wynajęcie motorówek jest ustalana indywidualnie podczas kontaktu.
 22. Inne, nie ujęte w niniejszym regulaminie kwestie regulują stosowne akty prawa polskiego w szczególności ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks Cywilny (Dz.U.1971 nr 27 poz.252 z późniejszymi zmianami).